HP LaserJet 5100 Printer series - Řešení problémů s kvalitou výstupu 

background image

Řešení problémů s kvalitou výstupu

Při určování, o který problém s kvalitou výstupu se jedná, použijte níže
uvedené příklady a poté vyhledejte informace o odstranění daného
problému v následující tabulce.

Poznámka

Na ukázkách je formát papíru Letter, který prošel tiskárnou dlouhým
okrajem napřed. (Projde-li papír tiskárnou krátkým okrajem napřed,
linky a opakující se defekty směřují vertikálně a nikoli horizontálně.)

Obrázek 22Příklady řešení problémů s kvalitou výstupu

Světlý nebo šedý

tisk

Opakované

defekty

Nesprávně

zformované

Linky

Rozmazaný

toner

Šedé pozadí

Vynechávky

Stránka je

nakřivo

Tonerové kaňky

(líc a rub)

Zkroucení nebo

zvlnění

Vrásky nebo

přehyby

Nezafixovaný

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

97

Svět

lý nebo

šedý

ti

sk

Tonerov

é kaňky

Vynechávky

Link

y

Š

e

dé pozadí

Rozmazaný toner

Nezafix

o

vaný t

oner

Opakovan

é

defekt

y

Nesp

v

n

ě

zf

or

mov

a

n

é

z

n

a

k

y

Stránka je nakřivo

Zkroucení neb

o

zvlněn

í

Vrásky nebo

e

h

y

b

y

Postup při odstraňování

problémů

(Následující úkony provádějte

v uvedeném pořadí.)

1. Vytiskněte několik dalších stran, abyste

zjistili, zda se problém sám neodstraní.

2. Vyčistěte vnitřek tiskárny (stránka 74) nebo

použijte čistící stránku tiskárny

(stránka 76).

3. Ujistěte se, že je režim EconoMode

vypnutý v softwaru i na ovládacím panelu

(stránka B-8).

4. Otočte dávku papíru v tiskárně. Zkuste také

papír otočit o 180°.

1

1

1

1

5. Zkontrolujte typ a kvalitu papíru (nebo

jiných tiskových médií) (stránky A-2

přes A-14).

6. Zkontrolujte okolní prostředí tiskárny

(stránka A-18).

7. Ujistěte se, že je papír správně vložen a že

vodící lišty nedoléhají na dávku papíru příliš

těsně nebo příliš volně. (Viz část o vkládání

papíru od stránky 30.)

8. Zkuste tisknout do jiného výstupního

zásobníku (stránka 26).

9. Změňte nastavení sytosti toneru

(stránka B-8).

10.Změňte nastavení režimu fixace na Vysoká

(stránka B-5) nebo zvolte hrubý typ papíru

v ovladači tiskárny (stránka 59).

11. Změňte nastavení režimu fixace na Nízká

(stránka B-5).

12.Redistribuujte toner v zásobníku toneru

(stránka 73).

13.Nainstalujte nový zásobník toneru HP.

(Postupujte podle pokynů dodávaných se

zásobníkem toneru.)

14.Tisknete-li střídavě na malý formát papíru a

normální papír, zvolte

SMALL PAPER

SPEED=SLOW (MALÝ PAPÍR

RYCHLOST=POMALU)v nabídce
Konfigurace tiskárny.

15.Po vyzkoušení všech výše uvedených

úkonů se obrat´te na autorizovaného

poskytovatele servisu a podpory HP. (Další

informace naleznete na stránkách podpory

HP v přední části této uživatelské příručky.)

background image

98

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW