HP LaserJet 5100 Printer series - Vysvětlivky zpráv tiskárny

background image

Vysvětlivky zpráv tiskárny

V následující tabulce jsou vysvětleny zprávy, které se mohou objevit
na ovládacím panelu tiskárny. Zprávy tiskárny a jejich vysvětlivky jsou
uvedeny v abecedním pořádku a po nich následují očíslované zprávy.

Nelze-li zprávy odstranit:

Nelze-li odstranit zprávu, podle které máte doplnit zásobník nebo
říká-li zpráva, že je předchozí tisková úloha dosud v paměti tiskárny,
stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

, abyste mohli tisknout, nebo

stiskněte tlačítko

[Zrušit úlohu]

, abyste odstranili úlohu z paměti

tiskárny.

Nelze-li zprávu odstranit ani po provedení všech doporučených
úkonů, obrat´te se na autorizovaného servisního technika HP. (Další
informace naleznete na stránkách podpory HP v přední části této
uživatelské příručky.)

Poznámka

V této příručce nejsou popsány všechny zprávy (mnoho zpráv je
samozřejmých).

Na některé zprávy tiskárny má vliv nastavení Auto pokračovat a
Smazatelné varování v nabídce Konfigurace na ovládacím panelu
tiskárny (stránka B-14).

Zprávy

Zpráva

Popis a doporučený postup

PŘÍSTUP

NEPOVOLEN

BLOK NABÍDEK

Požadovaná funkce ovládacího panelu tiskárny je zablokována, aby se
zabránilo přístupu nepovolaným osobám.

Obrat´te se na správce sítě.

ŠPATNÉ

SPOJENÍ

DUPLEXU

Duplexor není správně zapojen.

Nainstalujte znovu duplexor.

ZKONTR.

VSTUP.

ZAŘÍZENÍ

střídavě s

ZAVŘETE

OTEVŘ. DRÁHU

PAPÍRU

Doplňkový zásobník nemůže podávat do tiskárny papír, protože jsou
otevřená dvířka nebo vodící lišta papíru.

Zkontrolujte dvířka a vodící lišty.

background image

86

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW

KONTROLA

DRÁHY

PAPÍRU

Motor protáčí válce, aby se zjistilo možné uvíznutí papíru.

ZVOLENÝ JAZYK

NENÍ K

DISPOZICI

Tisková úloha vyžaduje jazyk tiskárny, který v tiskárně neexistuje. Úloha
se nevytiskne a vymaže se z paměti.

Vytiskněte úlohu pomocí ovladače pro jiný jazyk tiskárny nebo
požadovaný jazyk přidejte do tiskárny (je-li k dispozici).

Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

a pokračujte.

ZAVŘETE HORNÍ

VÍKO

Horní víko je otevřené. Pro pokračování v tisku je nutné jej zavřít.

SELHÁNÍ

ZAŘÍZENÍ

DISK

Došlo ke kritickému selhání u disku EIO, který nelze dále používat.

Vyjměte disk EIO a nahraďte jej novým diskem.

SELHÁNÍ

OPERACE

DISKOVÉHO

SOUBORU

Požadovanou operaci nelze provést. Je možné, že jste se snažili
vykonat nepovolenou operaci, jako např. zavést soubor do
neexistujícího adresáře.

SYSTÉM

SOUBORŮ

DISKU JE PLNÝ

Vymažte soubor z disku EIO a zkuste znovu tisknout nebo rozšiřte flash
disk DIMM. Zaveďte nebo vymažte soubory z programu HP Web
JetAdmin a zaveďte nebo vymažte typy písma. (Další informace
naleznete v nápovědě pro software tiskárny.)

DISK CHRÁNĚN

PROTI ZÁPISU

Disk EIO je chráněn proti zápisu a nelze do něj zapisovat žádné nové
soubory.

Deaktivujte ochranu proti zápisu v programu HP Web JetAdmin.

KARTA EIO Č.

NENÍ FUNKČNÍ

Sít´ová karta EIO nepracuje správně.

Vysuňte a znovu zasuňte kartu EIO. Pokud tato zpráva přetrvává,
nahraďte kartu EIO novou kartou.

INICIALIZACE

DISKOVÉ KARTY

EIO Č.

Disková karta se dlouho inicializuje. První parametr označuje číslo
přístupové zásuvky této diskové karty.

DISK EIO Č

NENÍ FUNKČNÍ

Disk EIO nepracuje správně.

Vyjměte EIO disk z určené zásuvky.

Založte disk EIO zpět. Pokud tato zpráva přetrvává, vyměňte disk EIO
za nový.

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

87

INICIALIZACE

KARTY EIO Č.

střídavě s

NEVYPÍNEJTE

Vyčkejte, až zpráva zmizí (asi 5 minut). Pokud tisková karta EIO funguje
správně a komunikuje se sítí, tato zpráva zmizí asi po jedné minutě a
není třeba provádět žádný zákrok.

Pokud karta EIO není schopná komunikovat se sítí, zůstane tato zpráva
na displeji pět minut a potom zmizí. V takovém případě tiskárna
nekomunikuje se sítí (i poté, co zpráva zmizí). Problémem
pravděpodobně bude špatná karta EIO, špatný sít´ový kabel nebo
připojení nebo sít´ový problém. Obrat´te se na správce sítě.

DISK EIO Č.

SE ROZTÁČÍ

Disková karta se dlouho inicializuje. První parametr označuje číslo
přístupové zásuvky této diskové karty.

INICIALIZACE

KARTY FLASH Č.

střídavě s

NEVYPÍNEJTE

Flashová pamět´ DIMM se při prvním použití může dlouho inicializovat.

SELHÁNÍ

ZAŘÍZENÍ

FLASH

Došlo ke kritickému selhání rychle mazatelné paměti DIMM a nelze ji
dále používat.

Vyjměte flashový disk DIMM a nahraďte jej novým.

SELHÁNÍ

OPERACE

SOUBORU FLASH

Požadovanou operaci nelze provést. Je možné, že jste se snažili
vykonat nepovolenou operaci, jako např. zavést soubor do
neexistujícího adresáře.

SYSTÉM

SOUBORŮ

FLASH JE PLNÝ

Vymažte soubory z flashového disku DIMM nebo přidejte další disk.
Zaveďte nebo vymažte soubory z programu HP Web JetAdmin a
zaveďte nebo vymažte typy písma. (Další informace naleznete v
nápovědě pro software tiskárny.)

SYSTÉM

SOUBORU FLASH

CHRÁNĚN PROTI

ZÁPISU

Disk flash DIMM je chráněn proti zápisu a nelze do něho zapisovat
žádné nové soubory.

Deaktivujte ochranu proti zápisu v programu HP Web Jetadmin.

STAV

VSTUPNÍHO

ZAŘÍZENÍ

xx.yy

Vstupní zařízení na manipulaci papíru vyžaduje vaši pozornost, abyste
mohli pokračovat v tisku.

Další informace naleznete v dokumentaci dodávané se vstupním
zařízením na manipulaci tisku.

NAINSTALOVAT

ZÁSOBNÍK

TONERU

Zásobník toneru byl vyjmut. Aby bylo možné pokračovat v tisku, musí
být nainstalován zpět.

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

88

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW

NAINSTALOVAT

ZÁSOBNÍK x

Tiskárna nemůže vytisknout současnou úlohu, protože je specifikovaný
zásobník (

x

) otevřený nebo není správně nainstalovaný.

Vložte znovu specifikovaný zásobník.

ZAVÁDÍ SE

PROGRAM

<číslo>

střídavě s

NEVYPÍNEJTE

Programy a typy písma lze ukládat v systému souborů tiskárny. Při
spuštění se zavedou do paměti RAM (Jejich zavedení do paměti RAM
trvá dlouho, v závislosti na jejich velikosti a počtu).

<číslo>

specifikuje pořadové číslo programu, který se právě zavádí.

RUČNÍ

PODÁVÁNÍ

[TYP]

[FORMÁT]

Vložte požadovaný papír do 1. zásobníku.

Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

je-li už požadovaný papír v 1.

zásobníku.

Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

a projděte dostupnými typy a formáty.

Stisknutím tlačítka

[Zvolit]

přijměte alternativní typ nebo formát.

VYČERPANÁ

PAMĚŤ DATA

ZTRACENA

Pamět´ tiskárny je vyčerpaná. Současná úloha se může vytisknout
nesprávně a některé zdroje (jako např. zavedené typy písma nebo
makra) se mohou vymazat.

Doporučujeme rozšířit pamět´ tiskárny (stránka C-1).

ZMĚNILO SE

NASTAVENÍ

PAMĚTI

Tiskárna změnila nastavení své paměti, protože měla nedostatek
paměti pro použití předchozího nastavení s vyrovnáváním V/V a
ukládáním zdrojů. Tato situace obvykle nastane po vyjmutí paměti z
tiskárny, přidání duplexoru nebo jazyka tiskárny.

Doporučuje se změnit nastavení paměti pro vyrovnávání V/V a ukládání
zdrojů (ačkoli výchozí nastavení jsou obvykle nejlepší) nebo rozšířit
pamět´ tiskárny (stránka C-1).

MÁLO PAMĚTI

ÚLOHA

VYMAZÁNA

Tiskárna neměla k vytištění celé úlohy dostatek volné paměti. Zbytek
úlohy se nevytiskne a vymaže se z paměti.

Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

a pokračujte.

Změňte nastavení Ukládání zdroje na ovládacím panelu tiskárny
(stránka C-6) nebo rozšiřte pamět´ tiskárny (stránka C-1).

MÁLO PAMĚTI

STR

ZJEDNODUŠENA

Tiskárna zhustila úlohu, aby se vešla do použitelné paměti. Mohlo dojít
ke ztrátě některých dat.

Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

a pokračujte.

Doporučujeme rozšířit pamět´ tiskárny (stránka C-1).

STRANA PŘÍLIŠ

SLOŽITÁ

střídavě s

STISKNĚTE

POKRAČOVAT

Data (hustý text, linky, rastrová nebo vektorová grafika) odeslaná do
tiskárny jsou příliš složitá.

Stisknutím tlačítka

[Pokračovat]

vytisknete přenesená data. (Může

dojít ke ztrátě některých dat.)

Objevuje-li se tato zpráva často, zjednodušte tiskovou úlohu.

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

89

OFFLINE

Stisknutím tlačítka

[Pokračovat]

přepnete tiskárnu do režimu online.

VÝST. ZÁS.

PLNÝ

VYPRÁZDNIT

(ZÁS. nnn)

n (název zásobníku)

Výstupní zásobník je plný a je třeba jej vyprázdnit.

PROVEĎTE

ÚDRŽBU

TISKÁRNY

Společnost Hewlett-Packard doporučuje, aby servis tiskárny prováděl
pouze autorizovaný technik HP. Uživatel ovšem může provádět běžnou
údržbu. Když se na ovládacím panelu zobrazí zpráva

PROVEĎTE

ÚDRŽBU TISKÁRNY,

je třeba zakoupit sadu pro provádění údržby

a nainstalovat nové součástky.

SELHÁNÍ

ZAŘÍZENÍ

RAM DISK

Došlo ke kritickému selhání u disku RAM, který nelze dále používat.

Vypněte a znovu zapněte tiskárnu, abyste zprávu odstranili.

SELHÁNÍ

OPERACE

SOUBORU RAM

DISK

Požadovanou operaci nelze provést. Je možné, že jste se snažili
vykonat nepovolenou operaci, jako např. zavést soubor do
neexistujícího adresáře.

SYSTÉM

SOUBORŮ

RAM DISK JE

PLNÝ

Vymažte soubory a zkuste znovu tisknout nebo vypněte a znovu
zapněte tiskárnu, čímž vymažete všechny soubory v zařízení. (Vymažte
soubory pomocí programu HP Web JetAdmin nebo jiné softwarové
utility. Další informace naleznete v nápovědě pro software tiskárny.)

Pokud se tím zpráva neodstraní, zvyšte kapacitu disku RAM. Kapacitu
disku RAM lze změnit v nabídce Konfigurace na ovládacím panelu
tiskárny (stránka B-15).

ZNOVU POSLAT

UPGRADE

Ve firmwaru paměti flash tiskárny je chyba. Pošlete znovu platnou
podobu firmwaru.

ZÁSOBNÍK x

PRÁZDNÝ

Doplňte prázdný zásobník (

x

), čímž se zpráva odstraní.

Nedoplníte-li specifikovaný zásobník, tiskárna bude nadále tisknout z
následujícího dostupného zásobníku a zpráva zůstane zobrazená.

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

90

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW

DOPLNIT

ZÁSOBNÍK x

[TYP]

[FORMÁT]

Doplňte požadovaný papír do specifikovaného zásobníku (

x

). (Viz část

o vkládání papíru od stránky 30.)

Ujistěte se, že jsou zásobníky nastaveny na správný formát. Formát
zobrazený na přední straně zásobníku papíru musí odpovídat formátu
papíru vloženého do zásobníku. Nastavení typu pro zásobník (a formátu
pro 1. zásobník) je třeba provést na ovládacím panelu tiskárny
(stránka 59).

Tisknete-li na formát papíru A4 nebo Letter a objeví se tato zpráva,
ujistěte se, že je výchozí formát papíru správně nastaven v nabídce Tisk
na ovládacím panelu tiskárny.

Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

a tiskněte z následujícího dostupného

zásobníku.

Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

a projděte dostupnými typy a formáty.

Stisknutím tlačítka

[Zvolit]

přijměte alternativní typ nebo formát.

DOPL. FORMÁT

LEGAL

2. ZÁS.

(a podobné zprávy
požadující doplnění
papíru)

Doplňte požadovaný papír do specifikovaného zásobníku nebo
stisknutím tlačítka

[Zvolit]

potlačte zprávu a tiskněte na vložený formát

papíru.

Jestliže tisk nepokračuje, stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

.

ÚLOHU NELZE

ULOŽIT

Pamět´ nebo konfigurace souborového systému brání uložení úlohy v
tiskárně.

NEPODPOROVANÝ

FORM. V ZÁS.

[YY]

Externí zařízení pro manipulaci papíru zjistilo nepodporovaný formát
papíru. Tiskárna bude offline tak dlouho, dokud se tento stav
neodstraní.

POUŽÍT

NÁHRADNÍ

[TYP]

[FORMÁT]?

Není-li požadovaný formát papíru dostupný, tiskárna se zeptá, zda má
použít jiný náhradní formát nebo typ.

Stiskněte tlačítko

[-Hodnota+]

a projděte dostupnými typy a formáty.

Stisknutím tlačítka

[Zvolit]

přijměte alternativní typ nebo formát.

ČEKEJTE NA

INICIALIZACI

Nastavení disku RAM bylo změněno na ovládacím panelu tiskárny. Tato
změna nabude platnosti až po nové inicializaci tiskárny.

CHYBA

TISKÁRNY

XX.YY

STISKNĚTE

POKRAČOVAT

Nastala chyba tiskárny. Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

na ovládacím

panelu tiskárny.

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

91

13.x UVÍZNUTÍ

[UMÍSTĚNÍ]

Odstraňte uvíznutý papír ze specifikovaného místa (stránka 78).
Otevřete a zavřete horní víko, čímž se zpráva odstraní.

Pokud se zpráva neodstraní ani po vyjmutí veškerého uvíznutého
papíru, může se jednat o zablokované nebo poškozené čidlo. Obrat´te
se na autorizovaného poskytovatele servisu a podpory HP. (Další
informace naleznete na stránkách podpory HP v přední části této
uživatelské příručky.)

20

NEDOSTATEČNÁ

PAMĚŤ

střídavě s

STISKNĚTE

POKRAČOVAT

Tiskárna obdržela více dat, než se vejde do její dostupné paměti. Je
možné, že přenášíte příliš mnoho maker, softwarových typů písma nebo
příliš složitou grafiku.

Stisknutím tlačítka

[Pokračovat]

vytiskněte přenesená data (může dojít

ke ztrátě některých dat). Poté zjednodušte tiskovou úlohu nebo rozšiřte
pamět´ tiskárny (stránka C-1).

21 STRANA

PŘÍLIŠ

SLOŽITÁ

střídavě s

STISKNĚTE

POKRAČOVAT

Data (hustý text, linky, rastrová nebo vektorová grafika) odeslaná do
tiskárny jsou příliš složitá.

Stisknutím tlačítka

[Pokračovat]

vytisknete přenesená data. (Může

dojít ke ztrátě některých dat.)

Chcete-li vytisknout úlohu bez ztráty dat, nastavte v nabídce
Konfigurace na ovládacím panelu tiskárny

STRÁNKOVÁ

OCHR.=ZAP

, vytiskněte úlohu a poté přepněte

STRÁNKOVÁ

OCHR.=AUTO

. (Další informace, viz stránka B-14.) Neponechávejte

nastavení

STRÁNKOVÁ OCHR.=ZAP

; mohla by se tím snížit

výkonnost.

Objevuje-li se tato zpráva často, zjednodušte tiskovou úlohu.

22 EIO x

VYROV. PAMĚŤ

PŘEPLNĚNA

střídavě s

STISKNĚTE

POKRAČOVAT

Do karty EIO ve specifikované zásuvce (

x

) bylo odesláno příliš mnoho

dat. Je možné, že používáte nesprávný komunikační protokol.

Stisknutím tlačítka

[Pokračovat]

zprávu odstraníte. (Dojde ke ztrátě

dat.)

Zkontrolujte konfiguraci hostitelského počítače. Pokud se tím zpráva
neodstraní, obrat´te se na autorizovaného poskytovatele servisu a
podpory HP. (Další informace naleznete na stránkách podpory HP v
přední části této uživatelské příručky.)

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

92

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW

22 PŘEPLNĚNÍ

PAR

VYROVNÁVÁNÍ

V/V

střídavě s

STISKNĚTE

POKRAČOVAT

Do paralelního portu bylo odesláno příliš mnoho dat.

Zjistěte, zda se nejedná o uvolněné kabelové spojení (stránka 10).
(Některé paralelní kabely jiných výrobců mohou postrádat kolíková
spojení nebo jiným způsobem nesplňovat parametry IEEE-1284.)

Tato chyba může nastat, neodpovídá-li ovladač normě IEEE-1284.
Nejlepších výsledků dosáhnete s ovladačem HP dodávaným s
tiskárnou (stránka 18).

Stisknutím tlačítka

[Pokračovat]

zprávu odstraníte. (Dojde ke ztrátě

dat.)

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

40 ŠPATNÝ

PŘENOS EIO x

střídavě s

STISKNĚTE

POKRAČOVAT

Přerušené spojení mezi tiskárnou a kartou EIO ve specifikované
zásuvce.

Stisknutím tlačítka

[Pokračovat]

odstraňte chybovou zprávu a

pokračujte v tisku.

41.3

NEOČEKÁVANÝ

FORMÁT PAPÍRU

Formát papíru, na který se snažíte tisknout, neodpovídá nastavení pro
zásobník.

Ujistěte se, že je formát správně nastavený ve všech zásobnících.
Formát zobrazený na přední straně zásobníku papíru musí odpovídat
formátu papíru vloženého do zásobníku. (Tiskárna bude zkoušet
vytisknout tiskovou úlohu tak dlouho, dokud se neopraví nastavení
formátu.)

Tisknete-li z 1. zásobníku, ujistěte se, že nastavení formátu papíru na
ovládacím panelu tiskárny je správně nakonfigurováno (stránka B-4).

Po provedení výše uvedených úkonů stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

.

Stránka obsahující chybu se automaticky vytiskne znovu. (Můžete také
stisknout tlačítko

[Zrušit úlohu]

, čímž úlohu odstraníte z paměti

tiskárny.)

41.x

CHYBA

TISKÁRNY

střídavě s

STISKNĚTE

POKRAČOVAT

Nastala dočasná chyba tiskárny.

Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

. Stránka obsahující chybu se

automaticky vytiskne znovu.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

50.x CHYBA

FIXACE

Nastala interní chyba. Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

93

51.x nebo 52.x

CHYBA

TISKÁRNY

Nastala dočasná chyba tiskárny.

Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

. Stránka obsahující chybu se

automaticky vytiskne znovu.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

53.xy.zz

CHYBA

TISKÁRNY

Nastal problém s pamětí tiskárny. Modul DIMM, který chybu způsobil,
nebude použit. Hodnoty

x

,

y

a

zz

jsou následující:

x = typ DIMM

0 = ROM
1 = RAM

y = umístění zařízení

0 = interní pamět´ (ROM nebo RAM)
1 až 3 = zásuvky DIMM 1, 2 nebo 3

zz = číslo chyby

Vypněte tiskárnu a vyjměte a znovu nasaďte modul DIMM, který
způsobil chybu. Zapněte tiskárnu.

Pokud problém přetrvává, přesuňte modul DIMM do jiné zásuvky nebo
specifikovaný modul vyměňte (stránka C-2).

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

55 CHYBA

TISKÁRNY

střídavě s

STISKNĚTE

POKRAČOVAT

Nastala dočasná chyba tiskárny.

Stiskněte tlačítko

[Pokračovat]

. Stránka obsahující chybu se

automaticky vytiskne znovu.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

56.x, 57.x,

58.x, nebo

59.x

CHYBA

TISKÁRNY

Nastala dočasná chyba tiskárny.

Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

94

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW

62.x

CHYBA

TISKÁRNY

Nastal problém s pamětí tiskárny. Hodnota

x

vyznačuje místo

problému:

0 = vnitřní pamět´
1 až 3 = zásuvky DIMM 1, 2 nebo 3

Může být nezbytné vyměnit modul DIMM.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

64.x

CHYBA

TISKÁRNY

Nastala dočasná chyba tiskárny.

Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

66.xy.zz

SELHÁNÍ

VSTUPNÍHO

ZAŘÍZENÍ

střídavě s

ZKONTR.

KABELY

VYP/ZAP

TISKÁRNU

Nastala chyba externího zařízení pro manipulaci papíru.

Stisknutím tlačítka

[Pokračovat]

zprávu odstraníte. Pokud se tím

zpráva neodstraní, vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

68 CHYBA

ZKONTR

NASTAVEN

Nastala chyba v energeticky nezávislé paměti (NVRAM) a jedno nebo
více nastavení tiskárny se resetovalo na tovární nastavení.

Vytiskněte konfigurační stránku a zkontrolujte nastavení tiskárny, abyste
zjistili, které hodnoty se změnily (stránka 109).

Podržte tlačítko

[Zrušit úlohu]

při zapínání tiskárny. Tím se vyčistí

NVRAM, protože se odstraní nepoužívané oblasti.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

68 NVRAM PLNÁ

ZKONTR

NASTAVEN

Energeticky nezávislá pamět´ tiskárny (NVRAM) je plná. Některá
nastavení se mohla resetovat na tovární nastavení.

Vytiskněte konfigurační stránku a zkontrolujte nastavení tiskárny, abyste
zjistili, které hodnoty se změnily (stránka 109).

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

CSWW

Kapitola 4: Řešení problémů

95

69.x

CHYBA

TISKÁRNY

Nastala dočasná chyba tiskárny.

Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.

Pokud se tím zpráva neodstraní, obrat´te se na autorizovaného
poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

79.xxxx

CHYBA

TISKÁRNY

Tiskárna zaznamenala chybu. Čísla (

xxxx

) vyznačují specifický typ

chyby.

Vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Zkuste úlohu vytisknout z jiné
softwarové aplikace. Pokud se úloha vytiskne, vrat´te se do původní
aplikace a zkuste vytisknout jiný soubor. (Objevuje-li se zpráva pouze z
určité softwarové aplikace nebo tiskové úlohy, obrat´te se na prodejce
daného softwaru.)

Opakuje-li se zpráva u různých softwarových aplikací a tiskových úloh,
poznamenejte si čísla chyby (

xxxx

) a obrat´te se na autorizovaného

poskytovatele servisu a podpory HP. (Další informace naleznete na
stránkách podpory HP v přední části této uživatelské příručky.)

Zprávy (Pokračování)

Zpráva

Popis a doporučený postup

background image

96

Kapitola 4: Řešení problémů

CSWW