HP LaserJet 5100 Printer series - Nabídka Konfigurace

background image

Nabídka Konfigurace

Položky v této nabídce ovlivňují funkci tiskárny. Nakonfigurujte tiskárnu
podle svých potřeb.

Nabídka Konfigurace

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

POWERSAVE=

30 MINUT

VYP

15 MINUT

30 MINUT

1 HODINA

2 HODINA

3 HODINA

Nastavte tiskárnu tak, aby se přepnula do režimu
PowerSave po uplynutí specifikované doby
klidového stavu. Vypínání režimu PowerSave se
nedoporučuje. Režim PowerSave vykonává
následující funkce:

• Minimalizuje spotřebu energie při klidovém

stavu tiskárny.

• Snižuje opotřebení elektronických částí

tiskárny. (Vypíná osvětlení displeje.)

Při odeslání tiskové úlohy, stisknutí tlačítka na
ovládacím panelu, otevření zásobníku papíru
nebo otevření horního víka se tiskárna
automaticky přepne z režimu PowerSave.

Poznámka

PowerSave vypne osvětlení displeje, ale displej
je přesto čitelný.

PROVOZNÍ JAZYK=

AUTO

AUTO

PCL

PS

Zvolte výchozí jazyk tiskárny (provozní jazyk).
Hodnoty lze nastavit podle toho, které platné
jazyky jsou nainstalovány v tiskárně.

Normálně byste neměli jazyk tiskárny měnit
(výchozí nastavení je

AUTO

). Změníte-li

nastavení na specifický jazyk tiskárny, tiskárna
nebude automaticky přepínat z jednoho jazyku
na druhý, ale budou jí muset být zadány
konkrétní softwarové příkazy.

background image

CSWW

Nabídky ovládacího panelu

B-13

UKLÁDÁNÍ

ZDROJE=

VYP

VYP

ZAP

AUTO

Přidělte pamět´ tiskárny tak, abyste uložili
permanentní zdroje jednotlivých jazyků. (Aby se
tato položka objevila, může být nutné nejdřív
rozšířit pamět´ tiskárny.) Množství přidělené
paměti se může pro každý nainstalovaný jazyk
lišit. Některé jazyky mohou mít přidělenou
pamět´ pro ukládání zdrojů, aniž by bylo nutné
přidělit pamět´ pro všechny jazyky. Při každé
změně množství přidělené paměti pro konkrétní
jazyk ztratí všechny jazyky uložené zdroje,
včetně nezpracovaných tiskových úloh.

VYP

: Neprovádí se žádné ukládání zdroje a

zdroje závislé na jazyku¨, jako např. typy písma
a makra se při změně jazyka nebo rozlišení ztratí.

ZAP

: Pro každý nainstalovaný jazyk se objeví

položka, která uživateli umožňuje přidělit
konkrétní množství paměti pro oblast ukládání
zdroje daného jazyka. (Viz položky níže.)

AUTO

: Tiskárna určí automaticky množství

paměti pro oblast ukládání zdrojů jednotlivých
nainstalovaných jazyků.

Další informace, viz strana C-6.

PAMĚŤ PCL=

400K

0K

a více

(Tato hodnota
závisí na množství
nainstalované
paměti.)

Tato položka se objeví pouze při nastavení

UKLÁDÁNÍ ZDROJE=ZAP

. Zvolte množství

paměti pro ukládání zdrojů PCL. Výchozí
nastavení tiskárny je minimální množství paměti
potřebné k ukládání zdroje pro PCL. Stiskněte
tlačítko

[-Hodnota+]

, chcete-li změnit

nastavení po 10 (až do 100 kB) nebo po 100
(nad 100 kB).

Další informace, viz strana C-6.

PAMĚŤ PS=

400K

0K

a více

(Tato hodnota
závisí na množství
nainstalované
paměti.)

Tato položka se objeví pouze při nastavení

UKLÁDÁNÍ ZDROJE=ZAP

. Zvolte množství

paměti pro ukládání zdrojů PS. Výchozí
nastavení tiskárny je minimální množství paměti
potřebné k ukládání zdroje pro PS. Stiskněte
tlačítko

[-Hodnota+]

, chcete-li změnit

nastavení po 10 (až do 100 KB) nebo po 100
(nad 100 KB).

Další informace, viz strana C-6.

Nabídka Konfigurace (Pokračování)

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

background image

B-14

Nabídky ovládacího panelu

CSWW

STRÁNKOVÁ

OCHR.=

AUTO

AUTO

ZAP

Tato položka se objeví pouze po zobrazení
zprávy

21 STRANA PŘÍLIŠ SLOŽITÁ,

STISKNĚTE POKRAČOVAT

(strana 91).

Technologie Memory Enhancement (MEt) se
snaží zaručit vytištění celých stránek. Pokud se
stránka nevytiskne, změňte nastavení

STRÁNKOVÁ OCHR.

na

ZAP

. Tím se může

zvýšit pravděpodobnost zprávy

20

NEDOSTATEČNÁ PAMĚŤ, STISKNĚTE

POKRAČOVAT

. V takovém případě

zjednodušte tiskovou úlohu nebo nainstalujte
přídavnou pamět´, (strana C-1).

SMAZATELNÁ

VAROVÁNÍ=ÚLOHA

ÚLOHA

ZAP

Nastavte dobu, po kterou má být smazatelné
varování zobrazeno na ovládacím panelu
tiskárny.

ÚLOHA

: Varovné zprávy budou zobrazena na

ovládacím panelu až do skončení úlohy, při které
se objevila.

ZAP

: Varovné zprávy budou zobrazena na

ovládacím panelu dokud nestisknete tlačítko

[Pokračovat]

.

AUTO

POKRAČOVAT=

ZAP

ZAP

VYP

Určete, jakým způsobem má tiskárna reagovat
na chyby.

ZAP

: Nastane-li chyba, která brání v tisku,

zobrazí se zpráva a tiskárna se na 10 vteřin
přepne do režimu offline.

VYP

: Nastane-li chyba, která brání v tisku,

zpráva zůstane zobrazená a tiskárna zůstane v
režimu offline tak dlouho, dokud nestisknete
tlačítko

[Pokračovat]

.

Je-li tiskárna v síti, doporučuje se nastavení

AUTO POKRAČOVAT

na

ZAP

.

DOCHÁZÍ TONER=

POKRAČOVAT

POKRAČOVAT

STOP

Určete chování tiskárny, když dochází toner.
Zpráva

DOCHÁZÍ TONER

se objeví poprvé,

když je zásobník toneru téměř prázdný. (Lze
vytisknout dalších 100 až 300 stran.)

POKRAČOVAT

: Tiskárna bude pokračovat v

tisku a zpráva

DOCHÁZÍ TONER

zůstane

zobrazená.

STOP

: Tiskárna se přepne do režimu offline a

bude čekat na váš zásah.

Další informace, viz strana 72.

Nabídka Konfigurace (Pokračování)

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

background image

CSWW

Nabídky ovládacího panelu

B-15

RAM DISK=AUTO

VYP

ZAP

AUTO

Určete konfiguraci disku RAM. Tato položka se
objeví pouze v případě, že tiskárna má alespoň
8 MB paměti a není-li nainstalován doplňkový
pevný disk.

VYP

: Disk RAM se deaktivuje.

ZAP

: Disk RAM se aktivuje. Proveďte

konfiguraci požadovaného množství paměti
prostřednictvím následující položky:

VEL.

RAM DISKU

.

Poznámka

Změníte-li nastavení z

VYP

na

ZAP

nebo z

VYP

na

AUTO

, tiskárna se při přepnutí do klidového

stavu automaticky znovu inicializuje.

VELIKOST DISKU

RAM=xxxK

0K

a více

(Tato hodnota
závisí na množství
nainstalované
paměti.)

Určete velikost disku RAM. Tato položka se
objeví pouze při nastavení

RAM DISK

=

ZAP

nebo

AUTO

.

Stisknutím tlačítka

[-Hodnota+]

změníte

nastavení po 100.

Poznámka

Toto nastavení nelze změnit, je-li

RAM DISK=

AUTO

. Při změně tohoto nastavení se tiskárna

při přepnutí do klidového stavu znovu
inicializuje.

ZOTAVENÍ PO

UVÍZNUTÍ=

AUTO

AUTO

ZAP

VYP

Určete, jak se má tiskárna chovat při uvíznutí
papíru.

AUTO

: Tiskárna automaticky zvolí nejlepší režim

pro zotavení tiskárny po uvíznutí (obvykle

ZAP

).

Toto je výchozí nastavení.

ZAP

: Tiskárna po odstranění uvíznutého papíru

stránky znovu automaticky vytiskne.

VYP

: Tiskárna po uvíznutí papíru stránky znovu

automaticky nevytiskne. Při tomto nastavení se
může zvýšit výkonnost tiskárny.

SERVISNÍ

SDĚLENÍ=VYP

VYP

Tato položka se objeví pouze po zobrazení
zprávy

PROVEĎTE ÚDRŽBU TISKÁRNY

.

VYP

: Zpráva

PROVEĎTE ÚDRŽBU

TISKÁRNY

bude vymazána a zobrazí se znovu

až při další potřebě provedení údržby.

Tuto zprávu nevypínejte, pokud nebyla
provedena údržba tiskárny. Pokud neprovedete
potřebnou údržbu tiskárny, její výkonnost se
zhorší.

Nabídka Konfigurace (Pokračování)

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

background image

B-16

Nabídky ovládacího panelu

CSWW

NOVÝ ZÁSOBNÍK

TONERU=NE

ANO

NE

Tato položka umožňuje uživateli sdělit tiskárně,
že byl nainstalován nový zásobník toneru.
Nastavením této položky na

ANO

se obnoví

nastavení indikátoru HP TonerGauge na plný.

RYCHLÉ

KOPÍROVÁNÍ

ÚLOHY=32

1 až 50

Určuje počet úloh rychlého kopírování, které lze
uložit na pevný disk tiskárny.

UCHOVÁNÍ ÚLOHY

ČASOVÝ LIMIT=

VYP

VYP

1 HODIN

4 HODIN

1 DEN

1 TÝDEN

Slouží k nastavení doby, po kterou budou úlohy
rychlého kopírování, úlohy pro kontrolu a
uložení, soukromé úlohy a uložené úlohy
uchovány před tím, než budou automaticky
odstraněny z fronty.

Nabídka Konfigurace (Pokračování)

Položka

Hodnoty

Vysvětlivky

background image

CSWW

Nabídky ovládacího panelu

B-17