HP LaserJet 5100 Printer series - Nabídka Resety

background image

Nabídka Resety

Tuto nabídku používejte s opatrností. Při volbě těchto položek můžete
ztratit data stránky ve vyrovnávací paměti nebo nastavení konfigurace
tiskárny. Reset tiskárny provádějte pouze za následujících okolností:

Chcete-li obnovit výchozí nastavení tiskárny.

Je-li přerušena komunikace mezi tiskárnou a počítačem.

Položky v nabídce Resety vymažou veškerou pamět´ v tiskárně,
zatímco příkaz

[Zrušit úlohu]

vymaže pouze současnou úlohu.

Nabídka Resety

Položka

Vysvětlivky

RESETOVAT PAMĚŤ

Touto položkou se vymaže vyrovnávací pamět´ tiskárny a vstupní
vyrovnávací pamět´ aktivního V/V, přičemž se výchozí nastavení na
ovládacím panelu stane aktuálním.

Na ovládacím panelu se může zobrazit zpráva

DATA PŘIJATA

.

Resetování paměti v průběhu tisku může způsobit ztrátu dat.

OBNOVIT TOVÁRNÍ

NASTAVENÍ

Touto položkou se provede jednoduchý reset a obnoví se většina
továrních (výchozích) nastavení. Touto položkou se také vymaže
vstupní pamět´ pro aktivní V/V.

Na ovládacím panelu se může zobrazit zpráva

DATA PŘIJATA

.

RESET AKTIVNÍHO

KANÁLU V/V

Touto položkou se provede jednoduchý reset a vymaže se vstupní a
výstupní vyrovnávací pamět´ (pouze u aktivních V/V).

Na ovládacím panelu se může zobrazit zpráva

DATA PŘIJATA

.

RESET VŠECH

KANÁLŮ V/V

Touto položkou se provede jednoduchý reset a vymaže se vstupní a
výstupní vyrovnávací pamět´ pro všechny V/V.

POWERSAVE

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce PowerSave.

background image

B-22

Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

CSWW