עזרה HP LaserJet 5100 Printer series

background image

hp LaserJet 5100

שומיש

background image
background image

,hp LaserJet 5100 תוספדמ

5100dtn-ו 5100tn

שומיש ךירדמ

background image

Hewlett-Packard

Company

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714

רחסמ ינמיס

רחסמ ןמיס אוה PostScript

Adobe Systems

לש

.Incorporated

םושר רחסמ ןמיס אוה Arial®

Monotype לש ב"הראב

.Corporation

Windows ,Microsoft

ינמיס םה Windows NT-ו

לש ב"הראב םימושר רחסמ

.Microsoft Corporation

10.20 הרודהמ ,HP-UX®

הרודהמו ,רתוי תמדקתמו

רתוי תמדקתמו 11.00

םג 64-bit-ו 32-bit תורוצתב)

םה HP 9000 יבשחמ לכב (דחי

Open Group

לש גתומ ירצומ

.UNIX 95

תוריש ןמיס אוה Energy Star

.U.S. EPA לש ב"הראב םושר

תוירחא

םייונישל ןותנ הז ךמסמב עדימה

.תמדקומ העדוה אלל

Hewlett-Packard

תרבח

עגונב תוירחא לכמ תרענתמ

תרבח .הז עדימל

תרענתמ Hewlett-Packard

אללכמ תוירחאמ שוריפב

רצומה לש המאתהלו תוריחסל

.

תמיוסמ הרטמל

אל Hewlett-Packard תרבח

- לוכיבכ קזנ לכל תיארחא היהת

וא יתאצות ,ירקמ ,ףיקע ,רישי

לש הקפסהל רושקה – רחא

.

וב שומישל וא הז עדימ

ויוכז

ןוישירו םירצוי ת

תויוכז

םירצוי

Hewlett-Packard Company

2002

לכ

תויוכזה

תורומש

.

לח

רוסיא

לע

לופכש

,

דוביע

וא

םוגרת

אלל

תלבק

רתיה

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

וא

ךמסמ

הז

.

שמתשמל

תספדמב

Hewlett-Packard

הרושקה

ךירדמל

שמתשמל

הז

קנעומ

ןוישיר

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

א

(

סיפדהל

םיקתוע

ךירדמהמ

'

שומיש

'

ךרוצל

שומיש

ישיא

,

ימינפ

וא

שומישל

הרבח

,

ףופכב

הלבגמל

אלש

רוכמל

,

רוכמל

הריכמ

תרזוח

וא

ץיפהל

ךרדב

תרחא

תא

םיסיפדתה

,

ו -

ב

(

ןועטל

קתוע

ינורטקלא

לש

ךירדמ

הז

תרשב

תשר

,

דבלבו

השיגהש

םיקתועל

םיינורטקלאה

תלבגומ

םישמתשמל

םיישיא

םיימינפו

לש

תספדמ

Hewlett-

Packard

הרושקה

ךירדמל

'

שומיש

'

הז

.

םוסרפ רפסמ

Q1860-online

Edition 2, 6/2002

background image

HEWW

i

שמתשמל ךירדמ

.1

תספדמב שומישה תודוסי

הריקס

................................

................................

.............................

1

היתונורתיו תספדמה ינייפאמ

................................

..............................

2

תספדמה לע עדימ

................................

................................

.............

5

םמוקימו תספדמה יקלח

................................

.............................

7

םילכתמ םירמוחו םירזבא

................................

................................

...

8

םיצלמומ םירזבא

................................

................................

......

8

תונמזה לע עדימ

................................

................................

.......

9

הרקב חול תסירפ

................................

................................

............

12

הרקבה חול ישקמ

................................

................................

...

14

הרקבה חול יטירפת

................................

................................

15

רדגה

הרקבה חול גצב הפשה תרוצת ת

)

ילנויצפוא

(

.......................

16

תספדמה תונכות

................................

................................

....

17

תספדמ ילהנמ

................................

................................

................

18

ל תונכות

-

Windows

................................

...............................

20

יבשחמל תונכות

Macintosh

................................

....................

22

תכרעמל תונכות

Linux

................................

............................

23

.2