HP LaserJet 5100 Printer series - Elektriniai duomenys

background image

Elektriniai duomenys

Elektriniai duomenys

Elektriniai duomenys

Elektriniai duomenys

PERSPËJIMAS!

PERSPËJIMAS!

PERSPËJIMAS!

PERSPËJIMAS!

Reikalavimai elektros maitinimui priklauso nuo ðalies, kurioje
spausdintuvas parduodamas. Nekeiskite darbo átampos. Taip
galite sugadinti spausdintuvà ir panaikinti gaminio garantijà.

Ðios reikðmës gali bûti pakeistos. Dabartinæ informacijà þr.

http://www.hp.com/support/lj5100

.

PowerSave reþimo ájungimo laikas pagal pagrindiná nustatymà yra
30 minuèiø.

Darbo temperatûra

nuo 50 iki 91° F (nuo 10 iki 32° C)

Santykinë drëgmë

nuo 20% iki 80%

Sparta, puslapiai per
minutæ (ppm)

Iki 21 ppm, „letter“ formato
popieriaus
Iki 22 ppm, A4 formato popieriaus

Iðpleèiama atmintis

Iki 208 arba 224 MB ið viso, derinant
standartinius ir papildomus DIMM
atminties modulius

110 voltø modeliai

110 voltø modeliai

110 voltø modeliai

110 voltø modeliai

220 voltø modeliai

220 voltø modeliai

220 voltø modeliai

220 voltø modeliai

Reikalavimai

Reikalavimai

Reikalavimai

Reikalavimai
elektros

elektros

elektros

elektros
maitinimui

maitinimui

maitinimui

maitinimui

nuo 100 iki 127 V
(+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 2 Hz)

nuo 220 iki 240 V
(+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Minimalus

Minimalus

Minimalus

Minimalus
rekomenduoja

rekomenduoja

rekomenduoja

rekomenduoja
mas grandinës

mas grandinës

mas grandinës

mas grandinës
pajëgumas

pajëgumas

pajëgumas

pajëgumas
tipiniam

tipiniam

tipiniam

tipiniam
gaminiui

gaminiui

gaminiui

gaminiui

7,5 ampero3,5 ampero

Vidutinis galios

Vidutinis galios

Vidutinis galios

Vidutinis galios
suvartojimas

suvartojimas

suvartojimas

suvartojimas
(W) -

(W) -

(W) -

(W) -

LaserJet 5100

LaserJet 5100

LaserJet 5100

LaserJet 5100
series

series

series

series
spausdintuvai

spausdintuvai

spausdintuvai

spausdintuvai

Spausdinant
(22 puslapiai per
minutæ): 467 W

Budëjimo reþime:
33 W

PowerSave reþime:
20 W

Iðjungtas: 0 W

Spausdinant
(22 puslapiai per
minutæ): 465 W

Budëjimo reþime:
30 W

PowerSave reþime:
23 W

Iðjungtas: 0 W

background image

LTWW

Vartotojo vadovo priedas

193

LLLLi

iiieeeet

tttuuuuv

vvvi

iiiððððl

lllaaaai

iii

Keliamas triukðmas

Keliamas triukðmas

Keliamas triukðmas