HP LaserJet 5100 Printer series - Informacija apie spausdintuvą

background image

Informacija apie spausdintuvà

Sveikiname ásigijus HP LaserJet 5100 series spausdintuvà!
Ðis spausdintuvas gali bûti trijø toliau nurodytø konfigûracijø.

HP LaserJet 5100 spausdintuvas

HP LaserJet 5100 spausdintuvas

HP LaserJet 5100 spausdintuvas

HP LaserJet 5100 spausdintuvas

HP LaserJet 5100 spausdintuvas (gaminio numeris: Q1860A) yra
lazerinis spausdintuvas, spausdinantis 22 puslapius per minutæ
(ppm) ir standartiniame variante pateikiamas su universaliu
100 lapø dëklu Tray 1, 250 lapø dëklu Tray 2 ir 16 MB atminties.
Jis skirtas darbo grupëms ir gali spausdinti ant popieriaus, kurio
dydis iki A3 formato ir 11 x 17 coliø (279 x 432 mm).

HP LaserJet 5100tn spausdintuvas

HP LaserJet 5100tn spausdintuvas

HP LaserJet 5100tn spausdintuvas

HP LaserJet 5100tn spausdintuvas

HP LaserJet 5100tn spausdintuvas (gaminio numeris: Q1861A) yra
lazerinis spausdintuvas, spausdinantis 22 puslapius per minutæ
(ppm) ir standartiniame variante pateikiamas su universaliu
100 lapø dëklu Tray 1, 250 lapø dëklu Tray 2, 500 lapø dëklu Tray 3,
32 MB atminties ir HP Jetdirect spausdinimo serveriu, kurá galima
prijungti prie spartaus Ethernet (10/100Base-TX) tinklo. Jis skirtas
tinklo vartotojams ir gali spausdinti ant popieriaus, kurio dydis iki
A3 formato ir 11 x 17 coliø (279 x 432 mm).

HP LaserJet 5100dtn spausdintuvas

HP LaserJet 5100dtn spausdintuvas

HP LaserJet 5100dtn spausdintuvas

HP LaserJet 5100dtn spausdintuvas

HP LaserJet 5100dtn spausdintuvas (gaminio numeris: Q1862A)
yra lazerinis spausdintuvas, spausdinantis 22 puslapius per minutæ
(ppm) ir standartiniame variante pateikiamas su universaliu 100
lapø dëklu Tray 1, 250 lapø dëklu Tray 2, 500 lapø dëklu Tray 3,
32 MB atminties, HP Jetdirect spausdinimo serveriu, kurá galima
prijungti prie spartaus Ethernet (10/100Base-TX) tinklo, vidiniu
interneto serverio DIMM spausdinimo tvarkymui per nuotolá ir
dvipusio spausdinimo (ant abiejø lapo pusiø) priedu.
Spausdintuvas skirtas tinklo vartotojams ir gali spausdinti ant
popieriaus, kurio dydis iki A3 formato ir 11 x 17 coliø
(279 x 432 mm).

Iliustracijos ðiame vadove pagrástos HP LaserJet 5100
spausdintuvu, jei nenurodyta kitaip.

background image

LTWW

Vartotojo vadovo priedas

159

LLLLi

iiieeeet

tttuuuuv

vvvi

iiiððððl

lllaaaai

iii