HP LaserJet 5100 Printer series - Drukowanie na kartach oraz papierze nietypowym i o dużej gramaturze

background image

Drukowanie na kartach oraz papierze
nietypowym i o dużej gramaturze

Papier o nietypowym formacie można umieszczać w podajniku 1 lub
opcjonalnym podajniku na 500 arkuszy. Aby uzyskać informacje na
temat specyfikacji papieru, patrz str. A-2.

Maksymalna gramatura papieru wynosi 199 g/m

2

(53 funty) w

podajniku 1 i 105 g/m

2

(28 funtów) w podajniku na 500 arkuszy.

Uwaga

Papier o dużej gramaturze lub papier o nietypowym formacie (bardzo
małym lub bardzo dużym) należy umieszczać w podajniku 1; po
zakończeniu drukowania będzie on odbierany w tylnej tacy odbiorczej.
W tym celu należy otworzyć tylną tacę odbiorczą (str. 26).

Na panelu sterowania drukarki można ustawić tylko jeden format
nietypowy. Do drukarki nie należy wkładać więcej niż jeden nietypowy
format papieru.

Aby przy drukowaniu na dużych ilościach nośników małych lub wąskich
i na dużych ilościach papieru standardowego uzyskać jak najlepszą
wydajność wydruku, należy najpierw drukować na papierze, a potem
na małych lub wąskich nośnikach. Aby zmienić papier i małe lub wąskie
nośniki, z menu konfiguracyjnego na panelu sterowania drukarki
wybierz opcję

MAŁY FORM PAP PRĘDK=WOLNY

.

Aby uzyskać informacje na temat ustawiania nietypowych formatów
papieru, patrz str. 50.

Podajnik

Format minimalny

Format maksymalny

Podajnik 1

76 x 127 mm
(3 x 5 cali)

312 x 470 mm
(12,28 x 18,5 cala)

Opcjonalny podajnik na
500 arkuszy

148 x 210 mm
(5,8 x 8,2 cala)

297 x 419 mm
(11,7 x 16,5 cala)
LUB
280 x 432 mm
(11 x 17 cali)

background image

48

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

PLWW

Wkładanie papieru o nietypowym formacie do
podajnika na 500 arkuszy

Poniższe wskazówki dotyczą wkładania
papieru o formacie standardowym do
podajnika na 500 arkuszy (jest to
podajnik opcjonalny). Aby uzyskać
informacje na temat obsługiwanych
formatów papieru, patrz str. A-6. Aby
uzyskać informacje na temat wkładania
papieru o formacie standardowym, patrz
str. 31.

Uwaga

Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia
zacięć papieru, w trakcie drukowania nie
należy wkładać papieru do podajników.

1

Całkowicie wyciągnij podajnik z
drukarki i połóż go na płaskiej
powierzchni.

2

Włóż papier do podajnika.

3

Naciśnij uchwyt znajdujący się z tyłu
tylnej prowadnicy papieru. Dosuń
prowadnicę tylną do krawędzi
papieru. Przednie rogi arkusza
powinny być wyrównane ze znakami
na przyciskach w przedniej części
prowadnicy.

4

Naciśnij zatrzask znajdujący się na
zewnątrz lewej prowadnicy , a
następnie ustaw lewą i prawą
prowadnicę zgodnie z szerokością
papieru. Przednie narożniki arkusza
powinny znajdować się pod
przyciskami prowadnic, a krawędzie
powinny być ustawione zgodnie z
oznaczeniami na przyciskach.
Prowadnice powinny dotykać
papieru, ale go nie zginać.

5

Sprawdź, czy papier leży płasko w
podajniku we wszystkich czterech
narożnikach i znajduje się poniżej
przednich i tylnych przycisków
prowadnic.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

background image

PLWW

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

49

6a Jeśli chcesz załadować pełny stos

nośnika, przejdź do punktu 6B. W
przeciwnym wypadku przejdź do
punktu 7.

6b Podnieś lub opuść przełącznik, tak

aby jej ustawienie było zgodne z
symbolem wyświetlanym w oknie
wskaźnika napięcia.

7 Aby zapobiec zacięciom papieru,

obróć pokrętło prowadnicy i ustaw je
w położeniu Nietypowy. Za pomocą
przełącznika można ustawiać inne
formaty papieru. Jeśli pokrętło nie jest
ustawione prawidłowo, może
wystąpić błąd.

8 Wsuń podajnik do drukarki.

Uwaga

Jeśli chcesz drukować według typów i
formatów papieru przy użyciu sterownika
drukarki, na panelu sterowania drukarki
skonfiguruj ustawienia podajnika, tak aby
odpowiadały typom papieru włożonego
do poszczególnych podajników (str. 57).

background image

50

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

PLWW

Wskazówki dotyczące drukowania na nietypowych
formatach papieru

Nie drukuj na papierze o szerokości mniejszej niż 76 mm (3 cale) lub
o długości nie przekraczającej 127 mm (5 cali).

Ustaw marginesy strony przynajmniej 4,23 mm (0,17 cala) od jej
krawędzi.

Ustawianie nietypowych formatów papieru

Po włożeniu papieru o nietypowym formacie należy wybrać jego
ustawienia w używanym programie (metoda zalecana), w sterowniku
drukarki i na panelu sterowania drukarki.

Uwaga

Wszystkie ustawienia wybierane w sterowniku drukarki i programie
(poza konfigurowaniem nietypowych formatów papieru) zastępują
ustawienia wybrane w panelu sterowania (ustawienia wybrane w
programie zastępują ustawienia wybrane w sterowniku drukarki).
Ustawienia należy wybierać w panelu sterowania, jeśli używany jest
sterownik PCL 5e lub podawany jest najpierw papier o nietypowym
formacie (długą krawędzią, krawędź X dłuższa niż krawędź Y).

Rysunek 17 Drukowanie na papierze o nietypowym formacie

Krawędź X

Krawędź Y

Krawędź X

Krawędź Y

Podajnik 1

Opcjonalny podajnik na

500 arkuszy

background image

PLWW

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

51

Jeśli ustawienia te nie są dostępne w wykorzystywanym programie,
nietypowy format papieru należy ustawić w menu panelu sterowania
drukarki:

1 W menu druku ustaw opcję

KONFIGUR. NIETYP PAPIERU=TAK

.

2 W tym samym menu wybierz cale lub milimetry jako jednostkę miary.

3 Również w menu druku ustaw wymiar X (przednia krawędź papieru)

w sposób pokazany na rysunku Rysunek 17. Wymiar X może mieć
wartość od 76 do 312 mm (od 3 do 12,28 cala) w przypadku
podajnika 1 lub od 148 do 297 mm (od 8,2 do 11,7 cala) w przypadku
podajnika na 500 arkuszy (jest to podajnik opcjonalny). Ustaw wymiar
Y (boczna krawędź papieru) wsposób pokazany na rysunku Rysunek
17. Wymiar Y może mieć wartość od 127 do 470 mm (od 5 do
18,5 cala) w przypadku podajnika 1 lub od 210 do 432 mm
(od 5,8 do 17 cali) w przypadku podajnika na 500 arkuszy (jest to
podajnik opcjonalny).

4 W przypadku gdy do podajnika 1 włożono papier o nietypowym

formacie i ustawiono opcję

TRYB PODAJNIKA 1=KASETA

, w menu

obsługi papieru w panelu sterowania drukarki ustaw opcję

FORMAT

POD. 1=NIETYP

. Patrz “Dostosowywanie działania podajnika 1” na

str. 55.

Jeśli do opcjonalnego podajnika na 500 arkuszy włożono papier o
formacie niestandardowym, pokrętło formatu papieru powinno być
ustawione w pozycji Nietypowy.

5 W programie ustaw format papieru Nietypowy.

Na przykład jeśli papier o formacie nietypowym ma wymiary 203 x
254 mm (8 x 10 cali), ustaw wymiar X=203 mm i wymiar Y=254 mm
(X=8 cali i Y=10 cali).

background image

52

Rozdział 2: Zlecenia drukowania

PLWW