HP LaserJet 5100 Printer series - Zmena prekrytia ovládacieho panela (voliteľné)

background image

Zmena prekrytia ovládacieho panela (voliteľné)

V prípade potreby nainštalujte podľa
nasledovného postupu príslušné prekrytie
ovládacieho panela pre váš jazyk.

1 Vo výstupnom zásobníku tlačiarne

vyhľadajte prekrytia ovládacieho
panela. (Tieto prekrytia sa počas
prepravy mohli posunút´.)

2 Ak je to potrebné, odstráňte prekrytie,

ktoré je nainštalované na tlačiarni:

a Otvorte horný kryt tlačiarne.

b Pod okraj prekrytia vložte tenký

pevný predmet a potom prekrytie
t´ahajte, až kým sa neodlepí.

c Zatvorte horný kryt.

3 Vybraté prekrytie ovládacieho panela

umiestnite na ovládací panel a
pripevnite ho na miesto.

Poznámka

Ďalšie informácie o ovládacom paneli
získate v časti „Prekrytie ovládacieho
panela“ na strane 24.

background image

16

Dodatok k návodu na používanie

SKWW