HP LaserJet 5100 Printer series - Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Hewlett-Packard

background image

Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti
Hewlett-Packard

1 Spoločnost´ HP vám ako koncovému používateľovi zaručuje, že počas

hore uvedeného obdobia, počnúc dňom kúpy, hardvér a
príslušenstvo spoločnosti HP nebudú obsahovat´ chyby spôsobené
materiálom a spracovaním. Ak spoločnost´ HP obdrží upozornenie
o takých chybách počas záručnej lehoty, produkty, ktoré sa ukázali
ako chybné, podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení.
Vymenené produkty môžu byt´ nové alebo porovnateľné s novými.

2 Spoločnost´ HP vám zaručuje, že softvér HP počas hore uvedeného

obdobia nezlyhá pri vykonávaní programových inštrukcií kvôli chybám
materiálu a spracovania, pokiaľ bol správne nainštalovaný a
používaný. Ak spoločnost´ HP obdrží upozornenie o takých chybách
počas záručnej lehoty, softvér, ktorý nevykonáva programové
inštrukcie kvôli takýmto chybám, vymení.

3 Spoločnost´ HP nezaručuje, že činnost´ produktov HP bude nepretržitá

alebo bezchybná. Ak spoločnost´ HP nie je schopná akýkoľvek
produkt v rámci záručných podmienok v primeranom čase opravit´
alebo vymenit´, máte právo na náhradu nákupnej ceny obratom po
vrátení produktu.

4 Výrobky spoločnosti HP môžu obsahovat´ prerobené súčiastky, ktoré

sú svojim výkonom ako nové, alebo mohli byt´ náhodne použité.

5 Záruka spoločnosti HP sa nevzt´ahuje na chyby vyplývajúce z (a)

nevhodnej alebo neadekvátnej údržby alebo kalibrácie, (b) použitia
softvéru, rozhraní, súčiastok alebo doplnkov, ktoré neboli dodané
spoločnost´ou HP, (c) neautorizovanej modifikácie alebo zneužitia,
(d) prevádzkovania v prostredí, ktoré nespĺňa publikované
špecifikácie produktu, alebo (e) nevhodnej prípravy a údržby miesta,
kde je produkt prevádzkovaný.

6 V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI SÚ

HOREUVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÉ A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA
ALEBO PODMIENKA, ČI UŽ PÍSOMNÁ ALEBO ÚSTNA, NIE JE
VÝSLOVNÁ ALEBO IMPLICITNÁ A SPOLOČNOSŤ HP SA ZRIEKA
VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK
OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré krajiny, štáty alebo provincie
neumožňujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, takže
horeuvedené obmedzenie alebo výnimka sa na vás nemusí vzt´ahovat´.
Táto záruka vám poskytuje špecifické práva a tiež môžete mat´ iné
práva, ktoré sa líšia v každej krajine, štáte alebo provincii.

Produkt spoločnosti HP

Trvanie obmedzenej záruky

Tlačiareň HP LaserJet série 5100

1 rok, servis v mieste používateľa

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

43

Slov

en
čin

a

7 Obmedzená záruka spoločnosti HP je platná v každej krajine alebo

lokalite, kde má spoločnost´ HP zastúpenie pre daný produkt a kde
spoločnost´ HP daný produkt predáva. Úroveň poskytnutého
záručného servisu sa môže líšit´ podľa miestnych noriem. Spoločnost´
HP nebude menit´ formu, vybavenie ani funkčnost´ produktu, aby mu
umožnila fungovanie v krajine, kde nikdy nemal fungovat´ z právnych
alebo homologizačných príčin.

8 V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI SÚ OPRAVNÉ

PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ V RÁMCI TOHTO PREHLÁSENIA O
ZÁRUKE VAŠIMI JEDINÝMI A VÝHRADNÝMI OPRAVNÝMI
PROSTRIEDKAMI. OKREM HORE UVEDENÝCH SKUTOČNOSTÍ
SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA V ŽIADNOM
PRÍPADE NERUČIA ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO ZA PRIAME,
ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE
STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV), ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY,
PORUŠENIA PRÁVA ALEBO INÉHO. Niektoré krajiny, štáty alebo
provincie neumožňujú výnimku alebo obmedzenie náhodného alebo
následného poškodenia, takže hore uvedené obmedzenie alebo
výnimka sa na vás nemusí vzt´ahovat´.

PRE ZÁKAZNÍKOV V AUSTRÁLII A NOVOM ZÉLANDE PLATÍ, ŽE
PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKE, S
VÝNIMKOU PRÁVOPLATNE POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ,
NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEMODIFIKUJÚ DIREKTÍVNE ŠTATUTÁRNE
PRÁVA SPOJENÉ S PREDAJOM TOHTO VÝROBKU A SÚ DODATKOM
K TÝMTO PRÁVAM.