HP LaserJet 5100 Printer series - Konfiguriranje jezika na zaslonu upravljačke ploče (neobavezno)

background image

Konfiguriranje jezika na zaslonu upravljačke
ploče (neobavezno)

Po zadanim vrijednostima, upravljačka ploča prikazuje poruke na zaslonu
na engleskom jeziku. Ako je potrebno, postavite pisač da prikazuje
poruke i ispisuje konfiguracijske stranice u nekom drugom podržanom
jeziku.

1 Isključite pisač.

2 Držite pritisnutim tipku

[Select]

dok uključujete pisač.

3 Kad se pojavi

SELECT LANGUAGE na LED zaslonu, otpustite

[Select]

.

4

Kada se postupak pokretanja dovrši, na LED zaslonu se pojavljuje
poruka

LANGUAGE = ENGLISH.

5 Kada se na zaslonu pojavi

LANGUAGE = ENGLISH pritisnite

[- VALUE +]

za pregledavanje raspoloživih jezika.

6

Pritisnite

[Select]

za spremanje jezika koji želite kao novu zadanu

vrijednost.

7

Pritisnite

[Go]

za povratak na

READY.

8 Za aktiviranje odabira novog jezika, isključite pisač i zatim ga ponovno

uključite.

9 Tekst prikazan na LED zaslonu bi sada trebao biti na odabranom

jeziku.

background image

128

Dodatak korisničkom vodiču

HRWW