HP LaserJet 5100 Printer series - Čistenie tlačiarne

background image

Čistenie tlačiarne

Predtým, než začnete s čistením tlačiarne,
vypnite ju a odpojte siet´ový kábel.

1 Otvorte horný kryt a vyberte tlačovú

kazetu.

UPOZORNENIE!

Nesiahajte príliš hlboko do tlačiarne.
Okolitý priestor môže byt´ horúci!

Výstraha

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej
kazety, nenechávajte ju na svetle dlhšie
než niekoľko minút.

2 Suchou nechlpatou tkaninou utrite

všetok prach alebo nečistoty z vodidiel
na podávanie papiera (vytieňované
plochy).

Poznámka

Dajte pozor, aby ste nevysypali zvyšky
tonera. Pomocou suchej nechlpatej
tkaniny utrite všetky zvyšky tonera, ktorý sa
vysypal do tlačiarne (viď strana 35).

Ak sa do tlačiarne dostanú zvyšky tonera,
mohlo by to spôsobit´ dočasné problémy s
kvalitou tlače. Zvyšky tonera by po
vytlačení niekoľkých stránok mali z dráhy
papiera zmiznút´.

Ak vám toner zašpinil odev, utrite ho
suchou handrou a preperte v studenej
vode. (Horúca voda zaperie toner do
tkaniny.)

3 Pomocou zelených rukovätí zdvihnite

platňu pre vstup papiera a suchou
nechlpatou tkaninou utrite všetky
zvyšky tonera.

4 Zatvorte platňu pre vstup papiera,

vyberte tlačovú kazetu, zatvorte horný
kryt, siet´ový kábel zapojte do zásuvky
a zapnite tlačiareň.

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

37

Slov

en
čin

a