HP LaserJet 5100 Printer series - Inštalácia zásobníka č. 2

background image

Inštalácia zásobníka č. 2

1 Vytiahnite zásobník č. 2 z tlačiarne

a zdvihnite kryt pre zásobník.

2

Odstráňte baliaci kartón a pásku.

3 Číselník v zásobníku nastavte podľa

potreby tak, aby tlačiareň čítala
správnu veľkost´ papiera. Použite
prepínač, aby ste získali prístup
k viacerým veľkostiam.

Poznámka

Veľkost´ papiera označená číselníkom
v zásobníku musí súhlasit´ s veľkost´ou
papiera vloženého v zásobníku. Ak tieto
veľkosti nesúhlasia, papier sa môže
zaseknút´ alebo sa môžu vyskytnút´ iné
poruchy.

Nastavovanie číselníka prispôsobuje
senzory tlačiarne, nie vodidlá v zásobníku.

4

Aby ste zmenili polohu zadnej modrej
vodiacej lišty, sklopte ju k prednej časti
zásobníka a posuňte ju.

5

Zarovnajte zadnú vodiacu lištu so
želanou veľkost´ou papiera. Keď je
vodiaca lišta mierne naklonená
smerom k prednej časti zásobníka,
vložte ho do príslušných otvorov.
Pootočte zadnú vodiacu lištu smerom
nahor, až kým nezapadne na miesto.

Pokračovanie na ďalšej strane

background image

12

Dodatok k návodu na používanie

SKWW

6 Posuňte modré bočné vodidlá na

želanú veľkost´ papiera.

7 Vložte papier do zásobníka.

8 Skontrolujte, či je papier v zásobníku

uložený rovno vo všetkých štyroch
rohoch a pod úchytkami na vodidlách.

9 Zatvorte kryt zásobníka a zásobník

zasuňte do tlačiarne.

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

13

Slov

en
čin

a