HP LaserJet 5100 Printer series - Pripojenie siet´ového kábla

background image

Pripojenie siet´ového kábla

1 Nájdite siet´ový vypínač na pravej strane

tlačiarne. Skontrolujte, či je tlačiareň
vypnutá.

2 Pripojte siet´ový kábel do tlačiarne

a uzemnenej zásuvky.

Výstraha

Aby ste predišli poškodeniu tlačiarne,
používajte iba siet´ový kábel, ktorý sa
dodáva spolu s tlačiarňou.

3 Zapnite tlačiareň.

4 Keď sa tlačiareň zahreje, mal by sa

na displeji ovládacieho panela zobrazit´
nápis

READY a mala by zostat´ svietit´

kontrolka Ready.

READY

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

15

Slov

en
čin

a