HP LaserJet 5100 Printer series - Vloženie tlačovej kazety

background image

Vloženie tlačovej kazety

1 Otvorte horný kryt tlačiarne. Vybaľte

tlačovú kazetu (obal si odložte pre
prípadné uloženie kazety).

Výstraha

Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej
kazety, nenechávajte ju na svetle dlhšie
než niekoľko minút.

2 Pootočte tlačovou kazetou a mierne

ňou potraste zo strany na stranu tak,
aby sa toner v tlačovej kazete
rovnomerne rozmiestnil.

3 Na konci kazety nájdite úchytku

ochrannej pásky. Opatrne ju ohýbajte
dopredu a dozadu, až sa oddelí od
kazety.

Pokračovanie na ďalšej strane

background image

10

Dodatok k návodu na používanie

SKWW

4 Pevne potiahnite úchytku von z kazety,

až kým úplne nevytiahnete celú
ochrannú pásku. Nedotýkajte sa
čierneho tonera na prúžku.

Poznámka

Ak sa úchytka oddelí od prúžku, uchopte
prúžok a vytiahnite ho z kazety.

Poznámka

Ak vám toner pošpinil odev, otrite ho
suchou handrou a preperte v studenej
vode. (Horúca voda zaperie toner do
tkaniny.)

5 Kazetu umiestnite šípkou smerom

k tlačiarni tak, ako je to zobrazené na
obrázku. Potom ju zasuňte do tlačiarne
na doraz a zatvorte horný kryt.

Poznámka

Ak sa tlačová kazeta nevsunula do
tlačiarne ľahko, uistite sa, či ste odstránili
všetok baliaci materiál. Tiež sa uistite, či je
prístupová platňa vo vnútri tlačiarne
(označená zelenými držiakmi) v dolnej
polohe.

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

11

Slov

en
čin

a