HP LaserJet 5100 Printer series - Obmedzená záruka na životnost´ tlačovej kazety

background image

Obmedzená záruka na životnost´ tlačovej kazety

Na túto tlačovú kazetu HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby
materiálu a spracovania počas celého obdobia životnosti kazety (až do
vyčerpania tonera HP).

Toner HP je vyčerpaný vtedy, keď spozorujete strácajúci sa obraz alebo
zosvetlené písmo na vytlačenej strane alebo, ak sa to na vás vzt´ahuje, ak
tlačiareň zobrazí hlásenie nízkom stave tonera. Produkty, ktoré sú
preukázateľne chybné, spoločnost´ HP podľa uváženia nahradí inými
alebo spätne uhradí nákupnú cenu.

Záruka sa nevzt´ahuje na kazety, ktoré boli opätovne napĺňané,
vyprázdňované, falšované, alebo na kazety, s ktorými sa neprimerane
zaobchádzalo.

Obmedzená záruka vám poskytuje špecifické práva. Môžete mat´ aj iné
práva, ktoré sa líšia v každom štáte, provincii a krajine.

background image

44

Dodatok k návodu na používanie

SKWW

V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, spoločnost´ Hewlett-Packard
v žiadnom prípade neručí za žiadne náhodné, následné, špeciálne,
nepriame, represívne alebo značné škody alebo stratu zisku z dôvodu
akéhokoľvek porušenia záruky alebo iného.

V prípade, že sa dokáže poškodenie vášho produktu, vrát´te sa na miesto
jeho kúpy s písomným popisom problému.