HP LaserJet 5100 Printer series - Odstránenie zaseknutého papiera z oblastí vstupných zásobníkov

background image

Odstránenie zaseknutého papiera z oblastí
vstupných zásobníkov

Poznámka

Ak chcete vybrat´ médium z oblasti
zásobníka č. 1, pomaly t´ahajte médium
von z tlačiarne. Pri všetkých ostatných
zásobníkoch vykonajte doleuvedené
kroky.

1 Vysuňte zásobník z tlačiarne a vyberte

z neho všetko zničené médium.

2 Ak je okraj média viditeľný vo vstupnej

oblasti, pomaly vyt´ahujte médium
smerom dolu a von z tlačiarne.
Ak médium nie je viditeľné, pozrite sa
do oblasti pod horným krytom (viď
strana 30).

Poznámka

A médium kladie odpor, net´ahajte ho
nasilu. Ak médium uviazlo v zásobníku,
pokúste sa ho vybrat´ ponad zásobník
(ak sa to dá) alebo cez oblast´ pod horným
krytom (viď strana 30).

3 Pred vybratím zásobníka skontrolujte,

či je médium v zásobníku uložené
rovno vo všetkých štyroch rohoch
a pod zarážkami na vodidlách.

4 Hlásenie o zaseknutí papiera

sa odstráni otvorením a opätovným
zatvorením horného krytu tlačiarne.

Ak sa hlásenie o zaseknutí papiera stále
zobrazuje, v tlačiarni sa ešte nachádza
médium. Vyhľadajte médium na inom
mieste (viď strana 28).

background image

30

Dodatok k návodu na používanie

SKWW