HP LaserJet 5100 Printer series - Odstránenie zaseknutého papiera z prídavných duplexorov

background image

Odstránenie zaseknutého papiera z prídavných
duplexorov

Poznámka

Netlačte na obe strany obálok,
priehľadných fólií, pergamenového
(velínového) papiera alebo štítkov.

Pohľadajte zaseknutý papier na
nasledovných miestach:

V oblasti zásobníka č. 2:

1 Vysuňte zásobník č. 2 z tlačiarne.

2 Pomaly vytiahnite všetok papier

z tlačiarne.

Pri hornom kryte duplexora:

3 Z prednej časti tlačiarne uchopte horný

kryt duplexora (použite držadlo
v strede), potiahnite ho k sebe a potom
ho podvihnutím vyberte.

4 Pomaly vytiahnite všetok papier

z tlačiarne.

5 Vyberte horný kryt duplexora

a zásobník č. 2.

Pokračovanie na ďalšej strane

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

33

Slov

en
čin

a

Pri zadnej časti duplexora:

6 Zo zadnej časti tlačiarne pomocou

rukovätí na oboch stranách duplexora
vysuňte zadnú čast´, kým sa nezastaví.

7 Pomaly vytiahnite všetok papier

z duplexora.

Pri zadných dvierkach duplexora:

8 Otvorte zadné dvierka duplexora.

9 Pomaly vytiahnite všetok papier

z duplexora.

Keď ste z duplexora vybrali všetok papier,
pokračujte krokom 10:

10 Zatvorte zadné dvierka duplexora a

zatlačte hornú čast´ duplexora spät´ do
tlačiarne. Hlásenie o zaseknutí papiera
sa odstráni otvorením a opätovným
zatvorením horného krytu tlačiarne.

Poznámka

Aby ste predišli ďalšiemu zaseknutiu
papiera, skontrolujte, či sú všetky kryty
zásobníkov na svojom mieste.

background image

34

Dodatok k návodu na používanie

SKWW