HP LaserJet 5100 Printer series - Odstránenie zaseknutého papiera z výstupných oblastí

background image

Odstránenie zaseknutého papiera z výstupných
oblastí

Poznámka

Ak sa médium zaseklo v hornej výstupnej
oblasti, ale väčšina média je stále vo vnútri
tlačiarne, je najlepšie, ak ho vyberiete cez
zadné dvierka.

1 Zatlačte dve sivé úchytky, aby ste

uvoľnili zadné dvierka.

2 Zatlačte zelené páčky na uvoľňovanie

papiera.

3 Uchopte obe strany média a pomaly ho

vyt´ahujte z tlačiarne. (Na médiu môžu
byt´ zvyšky tonera. Dávajte pozor, aby
ste toner nevysypali na seba alebo do
tlačiarne.)

Poznámka

Ak vám toner zašpinil odev, utrite ho
suchou handrou a preperte v studenej
vode. (Horúca voda zaperie toner do
tkaniny.)

Poznámka

Ak je médium t´ažké vybrat´, pokúste sa
otvorit´ horný kryt a vybrat´ tlačovú kazetu,
aby ste uvoľnili tlak na médium.

4 Zatvorte zadné dvierka. (Páčky sa po

zatvorení zadných dvierok automaticky
vrátia do pôvodnej polohy.) Hlásenie
o zaseknutí papiera sa odstráni
otvorením a opätovným zatvorením
horného krytu tlačiarne.

Ak sa hlásenie o zaseknutí papiera stále
zobrazuje, v tlačiarni sa ešte nachádza
médium. Vyhľadajte médium na inom
mieste (viď strana 28).

background image

32

Dodatok k návodu na používanie

SKWW