HP LaserJet 5100 Printer series - Riešenie problému s opakovaným zasekávaním papiera

background image

Riešenie problému s opakovaným zasekávaním
papiera

Ak k zasekávaniu papiera dochádza častejšie, vykonajte
nasledovné opatrenia:

• Skontrolujte všetky miesta výskytu zasekávania. Niekde v tlačiarni môže byt´

zaseknutý kúsok papiera. (Viď strana 28.)

• Skontrolujte, či je médium správne vložené v zásobníkoch, či sú zásobníky

správne nastavené na veľkost´ vloženého média a či nie sú zásobníky preplnené.

• Skontrolujte, či sú všetky zásobníky a príslušenstvo pre manipuláciu s papierom

úplne vložené do tlačiarne. (Ak je zásobník v priebehu tlačovej úlohy otvorený,
môže to spôsobit´ uviaznutie média.)

• Skontrolujte, či sú zavreté všetky kryty a dvierka. (Ak sú dvierka alebo kryt

v priebehu tlačovej úlohy otvorené, môže dôjst´ k uviaznutiu papiera.)

• Skúste tlačit´ do iného výstupného zásobníka.

• Listy papiera môžu byt´ spolu zlepené. Skúste ich oddelit´ tak, že zväzok papierov

poohýbate. Na zväzok papierov nefúkajte.

• Ak tlačíte zo zásobníka č. 1, pokúste sa naraz vkladat´ menej hárkov papiera

alebo menej indexných štítkov alebo obálok.

• Ak tlačíte s prídavným duplexorom, skontrolujte, či káblový zásobník riadne sedí

a či je nainštalovaný kryt zásobníka č. 2.

• Ak tlačíte malé rozmery (napr. indexné štítky), skontrolujte, či je médium

v zásobníku otočené správnym smerom.

• Prevrát´te zväzok papiera v zásobníku. Môžete tiež skúsit´ otočit´ papier o 180°.

• Skúste otočit´ médium (napr. dierované alebo viachárkové formáty a štítky) tak,

aby sa podávalo do tlačiarne z inej strany.

• Skontrolujte kvalitu používaného média. Poškodený alebo nerovný papier,

obálky alebo indexné štítky by sa nemali používat´.

• Používajte len papier, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti HP.

• Nepoužívajte papier, ktorý už bol použitý v tlačiarni alebo v kopírke.

• Netlačte na obe strany obálok, priehľadných fólií, pergamenového (velínového)

papiera alebo štítkov.

• Skontrolujte, či je dodávka elektrickej energie do tlačiarne stála a či spĺňa

požiadavky tlačiarne.

• Očistite tlačiareň (viď strana 35).

• Obrát´te sa na autorizované servisné stredisko alebo poskytovateľa služieb, ktorý

vykoná rutinnú údržbu tlačiarne. (Viď letáčik s telefonickou službou, ktorý
obsahuje tlačiareň.)

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

35

Slov

en
čin

a