HP LaserJet 5100 Printer series - Tlačidlá ovládacieho panela

background image

Tlačidlá ovládacieho panela

Tlačidlo

Funkcia

[Go]

• Prepína medzi pohotovostným a prevádzkovým režimom tlačiarne.

• Tlačí údaje v zásobníku tlačiarne.

• Umožňuje tlačiarni obnovit´ tlač po návrate z pohotovostného režimu. Vymaže

väčšinu tlačových hlásení a prepne tlačiareň do prevádzkového režimu.

• Umožňuje tlačiarni pokračovat´ v tlači, ak sa zobrazí hlásenie chyby, ako

napríklad

TRAY x LOAD [TYPE] [SIZE]

alebo

UNEXPECTED PAPER

SIZE

.

• Potvrdí požiadavku ručného podávania, ak je nainštalovaný zásobník č. 1 a

nastavená možnost´

TRAY 1 MODE=CASSETTE

z ponuky Paper Handling

(Manipulácia s papierom) na ovládacom paneli tlačiarne.

• Obíde požiadavku ručného podávania zo zásobníka č. 1 tým, že si vezme papier

z ďalšieho dostupného zásobníka.

• Vyjde von z ponuky ovládacieho panela (Ak chcete uchovat´ zvolené nastavenie

ovládacieho panela, najprv stlačte tlačidlo

[Select]

.)

[Cancel Job]

Zruší tlačovú úlohu, ktorú tlačiareň spracováva. Čas, ktorý je treba na zrušenie,
závisí od rozsahu tlačovej úlohy. (Stlačte ho iba raz.)

[Menu]

Prechádza ponukami ovládacieho panela. Stlačením pravej strany tlačidla
sa presuniete dopredu a stlačením ľavej strany tlačidla dozadu.

[Item]

Prechádza položkami zvolenej ponuky. Stlačením pravej strany tlačidla
sa presuniete dopredu a stlačením ľavej strany tlačidla dozadu.

[- Value +]

Prechádza položkami zvolenej ponuky. Stlačením tlačidla

[+]

sa presuniete

dopredu a stlačením tlačidla

[-]

dozadu.

[Select]

• Uchová zvolenú hodnotu pre túto položku. Pri voľbe sa zobrazí hviezdička (*),

ktorá označuje, že je to nové predvolené nastavenie. Predvolené nastavenie
sa uchová i po vypnutí alebo reštartovaní tlačiarne (pokiaľ neobnovíte
predvolené hodnoty z ponuky Resets).

• Vytlačí jednu z informačných stránok tlačiarne z ovládacieho panela.

background image

26

Dodatok k návodu na používanie

SKWW