HP LaserJet 5100 Printer series - Inštalácia tlačového softvéru pre systém Macintosh

background image

Inštalácia tlačového softvéru pre systém
Macintosh

1 Na tlačiarni vytlačte konfiguračnú stránku a siet´ovú konfiguračnú

stránku Jetdirect, aby ste určili adresu IP, názov tlačiarne pre protokol
AppleTalk a zónu, kde sa tlačiareň nachádza (ak sa to vzt´ahuje na tento
prípad). (Ďalšie informácie o vytlačení konfiguračnej stránky získate
v časti „Testovanie tlačiarne“ na strane 19.)

2 Ukončite všetky otvorené aplikácie.

3 Vložte kompaktný disk do mechaniky CD-ROM.

4 Dvakrát kliknite na ikonu Installer a postupujte podľa pokynov na

obrazovke.

5 Ak používate operačný systém Mac OS 8.6 až Mac OS 9.2, vykonajte

kroky od 6 po 11.
-alebo-
Ak používate Mac OS X, vykonajte kroky od 12 po 16.

background image

SKWW

Dodatok k návodu na používanie

23

Slov

en
čin

a

Mac OS 8.6 až Mac OS 9.2

6 Z ponuky Apple otvorte program Chooser.

7

Kliknite na ikonu Apple LaserWriter. Ak tam ikona nie je, obrát´te sa
na predajcu systému Macintosh.

8 Ak ste v sieti s viacerými zónami, v okne AppleTalk Zones vyberte

tú zónu, kde sa nachádza tlačiareň. (Zóna je uvedená na
konfiguračnej stránke vytlačenej v kroku 1.)

9

Dvakrát kliknite na vybratú tlačiareň. Mala by sa zobrazit´ ikona.

10 Zvoľte možnost´ Background Printing. Ak chcete pracovat´ na počítači

a zároveň vykonávat´ tlačovú úlohu, vyberte možnost´ On.

11 Kliknutím na zatvárací rámček v ľavom hornom rohu ukončite program

Chooser

.

Mac OS X

12 Otvorte program Print Center a potom kliknite na tlačidlo Add

Printer. (Program Print Center sa nachádza v adresári Utilities, ktorý
je v adresári Applications na pevnom disku.)

13

Ak používate siet´ AppleTalk, z kontextovej ponuky vyberte možnost´
AppleTalk.
-alebo-
Ak používate siet´ LPR, z kontextovej ponuky vyberte možnost´ LPR
Printer using IP
a potom zadajte adresu IP pre tlačiareň. (Adresa IP
pre tlačiareň je uvedená na siet´ovej konfiguračnej stránke servera
Jetdirect vytlačenej v kroku 1.)

14

Ak je to potrebné, vyberte Zone. (Zone je uvedená na konfiguračnej
stránke vytlačenej v kroku 1.)

15

Zo zoznamu vyberte želanú tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo Add.
Pri názve tlačiarne sa objaví bod, ktorý signalizuje, že táto tlačiareň je
teraz predvolenou tlačiarňou.

16 Kliknutím na červené tlačidlo v ľavom hornom rohu ukončite program

Print Center.

background image

24

Dodatok k návodu na používanie

SKWW