HP LaserJet 5100 Printer series - 打印到顶部出纸槽

background image

àá tu &

12345

LGHI Ô HO"! *²":— æov;L
GHI/#x} $˜™;ú Å°

%Ÿ,¹ú6

]^_`

Ÿ

background image

, àá tu

16345

îïMGHIÇ ò ·š›KMGHI HO£
¨G"!6 $.MX¹š.6" 

ÇMGHI ó&ÈHIL '( 7Mè )HI W*G
àX+—,- 7Mîà .Çà/+—,-

£HR²MGHI4X0±Z1H2 v;ú Å° Ç
MGHI3 ör¨G°±

Z

[\

L/<,l &*+ Y<6&,l ,,*+
HO

hijklHO

ÿ`

<nP,ŠÍ‰

QYm<JnP,ŠÍ‰

Q HO

 

background imageàá tu 

PQR)

LGHI HO#ߚX5
/HO; ¹3ú5_HO
[ :; 

 è3ÙHO# µ4 ÉÇH

O#

 )GHO# ±²5È

N67è689

 *y^klÖ×HO#